Karen og Olga Nybye´s fond
Slagteriskolen i Roskilde. Maglegårdsvej 8, postboks 209, 4000 Roskilde. Telefon 46 34 62 00
Sekretær: Connie B. Jensen: cbje@zbc.dk

 Hovedside

Bestyrelsen

 Vedtægter

 Ansøgningsskema

Vedtægter for Karen og Olga Nybye´s fond

§ 1.

Fondens navn er Karen og Olga Nybye´s fond.

Fondens hjemsted er Roskilde Kommune.


§ 2.

Fonden er stiftet på grundlag af testamente oprettet den 20. okt. 1993 af Karen Kristine Nybye.

§ 3.

Fondens formål er:

Yde økonomisk støtte til personer, som agter at tage en længerevarende uddannelse, d.v.s. en uddannelse af en periode af ikke under 4 år og uddannelsen kan være enten af praktisk eller teoretisk art.

Støtten skal i første række gå til hjælp til studierejser og lignende, således at rejselegatet er af en sådan størrelse, at det er muligt for legatmodtageren, at rejseomkostninger og fornødne opholdsomkostninger dækkes.

§ 4.

Fondens formue er tilvejebragt fra testamentsarv modtaget af fondsstifteren.

Fondens aktiver og egenkapital udgør ved stiftelsen kr. 3.891.956,00

Fondens midler kan ikke indgå som aktiver i andre fonde eller stilles som sikkerhed for lån til noget formål.

§ 5.

Fonden administreres af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer således:

Rektor for Rektor for Roskilde Gymnasium.

Direktør for Roskilde Tekniske Skole.

Direktør for Slagteriskolen i Roskilde.

Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne en formand.

Bestyrelsen udpeger en sekretær til at varetage den daglige drift af fondsvirksomheden.

Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget og fungerer så længe bestyrelsesmedlemmerne bestrider stillingerne som nævnt ovenfor.

Ønsker et bestyrelsesmedlem at fratræde i løbet af denne valgperiode, udpeges en ny ved bestyrelsens foranstaltning, og efter de retningslinier, som er anført ovenfor.

§ 6.

Fondens midler administreres i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede eller mindst et medlem møder op med skriftlige fuldmagter fra de fraværende, der angiver, hvad det de fraværende bestyrelsesmedlemmer vil stemme for vedrørende hvert enkelt punkt på dagsordenen.

Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Fondens midler skal placeres med henblik på at skaffe det størst muligt afkast med en forsigtig investeringsstrategi.

Max. 50% af fondens bundne kapital må anbringes i børsnoterede aktier.

Der må højest erhverves aktier svarende til 15% af et selskabs aktiekapital.

Endvidere skal der ved køb af aktier kunne dokumenteres et udbytte på 5% p.a. hvert af de sidste 3 år inden erhvervelsen.

Udbytte beregnes af den nominelle værdi.

Den øvrige del af formue placeres i Danske Real/Statsobligationer.

Fondens midler skal endvidere anbringes på en sådan måde at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i Fondslovens § 10.herunder at fondens midler er anbragt i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.

Af hvert års resultat foretages en passende henlæggelse til konsolidering af fondens grundkapital.

§ 7.

Der skal ved sekretærens foranstaltning indkaldes ansøgninger til legater en gang årligt.

Der skal efterfølgende indkaldes til bestyrelsesmøde mindst en gang årligt. Indkaldelsen skal være vedlagt dagsorden og kopi af legatansøgninger.

Der kan ikke ved bestyrelsesmøder træffes bindende beslutninger udenfor dagsorden.

Formanden er pligtig at indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt et bestyrelsesmedlem fremsætter skriftligt ønske herom. En sådan indkaldelse skal ske senest 8 dage efter fremsendelsen af ønsket og møde skal afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen.

§ 8.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden. Over forhandlingerne føres en protokol indeholdende en referat af alle bestyrelsens trufne beslutninger.

§ 9.

Hvervet som bestyrelsesmedlemmer, formand og sekretær lønnes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for fonde, for tiden Anbringelsescirkulærets § 22.

§ 10.

Fonden tegnes i fællesskab af formanden og et bestyrelsesmedlem. En gang årligt i forbindelse med godkendelse af regnskabet, bekræfter bestyrelsen denne fuldmagt ved underskrift af en formular tilsendt det kontoførende pengeinstitut.

Bestyrelsen er endvidere berettiget til at meddele fondens sekretær fuldmagt til sammen med formand og et bestyrelsesmedlem at disponere over afkastet af foreningens formue samt sælge aktier, såfremt kursudviklingen udviser, at der er risiko for, at aktiebeholdningen må overstige de 50%, som vedtægterne foreskriver.

§ 11.

Fondens regnskaber er kalenderåret.

Regnskabet revideres ved formandens foranstaltning hos et af bestyrelsen godkendt revisionsfirma.

Det reviderede regnskab forelægges eller fremsendes til godkendelse i bestyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 12.

Ændringer i nærværende vedtægter samt opløsning af fonden kan ske ved beslutning i fondens bestyrelse, såfremt 3 medlemmer stemmer for ændringerne eller opløsningen, og såfremt ændringerne i øvrigt godkendes af myndighederne.

§ 13.

Ved opløsning af fonden skal de resterende aktiver videreføres i et fond, der hovedsagelig dækker det formål, der er omtalt i nærværende vedtægters formålsbestemmelser.

Den første bestyrelse efter opløsningen udpeges af den bestyrelse, der beslutter opløsningen.

Således vedtaget ved bestyrelsesmødet den 27. juni 2002. Erstatter vedtægt af 8. juni 2001.

  Else Erikstrup   Per Lykke Christensen   Kurt Trangbæk